ru
Geographical Index / Leningrad Oblast, the / Volkhov District / Volkhov Town
1 2 3

Volkhov Town


Group name
Volkhov District

Alternative names
1933 1940

Kommunari Street
Lomonosov Street
Oktyabr'skaya Embankment (October Embankment)
Yarvenpyaya Street
Yuriy Gagarin Street
Zapolek Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
Zvanka Neighbourhood
1 2 3