ru
Geographical Index / Historical Toponyms
1 2 3 4 5 6 7
Izhora Land
Izhora Pogost
Izhorin, Village
Kalganovka, village
Kamenka Locality
Kamennaya, village
Kandokyul, village
Kapshinsky District
Karelia
Karelian Finland SSR (Soviet Socialist Republic)
Karelian Land of Novgorod Springs
Karelian SSR
Kargalsky Nikolsky Pogost
Kargalsky Pogost of Vodskaya Pyatina
Kargopolsky Uyezd
Karkilo, Village
Keksgolm District
Keksgolm Fief (Inheritable Land)
Keksgolm road
Keksgolm Town
Khristorozhdestvensky Pashsky Pogost
Kingisepp Area
Kipensky Dmitriyevsky Pogost
Kiryavala
Kiviniyemi
Knyazheskaya Dolina, Village
Kolbetsky Pogost
Kolpino District of the Leningrad Region
Komolema Village
Konkkala Village
Konnel'yarvi District
Korela
Korela Uyezd
Korpilakhti
Korpovo Village
Korvalsky Village Soviet of Kapshinsky District
Kositskoye
Kotli Myza (Country House)
Koyvisto
Koyvisto District
Krasnoflotsk, Village
Krutik Village
Kudepo-Zamoshye, Village
Kuopio Gubernia (Province)
Kurovitsi Myza
Kuyvazi National District, the
Kuyvozi District
Kuyvozi Volost
Kuzmolovo
Kyuryonniyemi, Village
Ladoga
Ladoga Town
Ladoga Uyezd
Ladvinsky Pogost
Leningrad Area
Lesogorsky District
Litorinovoye Sea, the
Livonskaya, Village
Lodeynoye Pole Area
Lopukhinki,
1 2 3 4 5 6 7