ru
Persons / Chernyshevskaya, Olga Sokratovna (nee Vasilyeva)

Chernyshevskaya, Olga Sokratovna (nee Vasilyeva)Mentioned in articles:

Chernyshevsky, Nikolay Gavrilovich (1828-1889), a literary man
Chernyshevsky, Nikolay Gavrilovich (1828-1889), a writer, publicist, critic, philosopher. Chernyshevsky graduated from the St.Petersburg Iniversity History and Philology Faculty in 1850 and defended the master's thesis "Esteticheskiye otnosheniya... more