ru
Geographical Index / Historical Toponyms / Toropets Uyezd of the Pskov Gubernia

Toropets Uyezd of the Pskov Gubernia


Group name
Historical Toponyms

Karevo, village