ru
1 2 3 4 5 6 7
Briskorn, Olga Konstantinovna
Landowner
Briskorn, Aleksandra Ivanovna
Briskorn, Fyodor Maksimovich
Statesman
Brockmann, Johann
Architect
Brodsky, Igor Vadimovich
Brodsky, Isaak Israilyevich
Artist
Brodyansky, Vladimir Yanovich
Actor
Broglio (de Broli) , Karl
Broglio (de Broli), August
Bruni, Fyodor (Fidelis) Antonovich
Artist
Bruni, Yuly Fyodorovich
Architect
Brunila, Birger
Architect
Brusnitsyns, The
Entrepreneur
Bryantsev, Pavel Alekseyevich
Clergyman
Bryullov, Aleksandr Pavlovich
Architect
Bryullov, Karl Pavlovich
Artist
Bryus, Roman Villimovich
Military man
Bryusov, Valery Yakovlevich
Literary man
Bryzgalova, Larisa Mikhaylovna
Artist
Bubrich, Dmitry Vladimirovich
Scientist
Budilov, Rafail Nakhimovich
Artist
Budinov, Rafail Nakhimovich
Artist
Budko, Vladimir Ivanovich
Bukhaev, Vyacheslav Borisovich
Architect
Bukharova, A.V.
House owner
Bulanov, Ivan Iudovich
Architect
Buldakov, Gennady Nikanorovich
Architect
Bulyon, L.I.
Entrepreneur
Bunin, Ivan Alekseyevich
Literary man
Burak, Aleksandr Nikolayevich
Scientist
1 2 3 4 5 6 7