ru
1 2 3
Nabilkov, F.
Entrepreneur
Nabokov, Vladimir Vladimirovich
Literary man
Nabokov, Vladimir Dmitriyevich
Public figure
Nabokova (nee Korf), Maria Ferdinandovna
Nabokovs, the
Nadeyenko, Olga Nikolayevna
Actor
Nadezhdins, the
Nadson, Semyon Yakovlevich
Literary man
Napoleon I Bonaparte, Emperor
Statesman
Napravnik, Edward Frantsevich
Musician
Napreyev, Boris Dmitriyevich
Musician
Natalya Alekseyevna, Tsarina
Nazarenko, Vladimir Aleksandrovich
Scientist
Nazarov, Valentin Fyodorovich
Architect
Nazarova, Nina Vasilyevna
Author of the encyclopedia articles
Nazary (Nikolay Alekseyevich Lavrinenko), archimandrite
Clergyman
Nectary (Nestor Konstantinovich Trezvinsky)
Clergyman
Nedremsky, Nikolay
Clergyman
Neff, Timofey Andreyevich
Artist
Neigardt, Pavel Ivanovich
Scientist
Nekrasov, Nikolay Alekseyevich
Literary man
Nemirovich-Danchenko, Vasily Ivanovich
Literary man
Nemzer, Yelena Yakovlevna
Actor
Neovius, Adolf
Clergyman
Neplyuyevs, the
Landowner
Neprintsev, Yuri Mikhaylovich
Artist
Neronov, Fyodor Petrovich
Nesterov, Mikhail Vasilyevich
Artist
Nesterov, Pyotr Nikolayevich
Military man
Neuvonen, Anton
Actor
1 2 3