ru
1 2 3
Neymark, V.I.
Architect
Nicholas I, Emperor
Statesman
Nicholas II, Emperor
Statesman
Nicola, Vladimir Dmitriyevich
Architect
Nicolais, the, Barons
Nietzsche, Friedrich
Scientist
Nikanor (Klementyevsky), metropolitan
Clergyman
Nikholai, P.I.
Nikholai, Andrey Lvovich (Henrich Ludwig)
Literary man
Nikifor Vazheozersky, St.
Clergyman
Nikitenko, Aleksandr Vasilyevich
Teacher
Nikitin, Georgy Nikitovich
Clergyman
Nikitin, Nikolay Nikitich
Military man
Nikitin, V.T.
Doctor
Nikodim (Aleksandr M. Kononov), bishop
Clergyman
Nikodim (Boris Georgiyevich Rotov), metropolitan
Clergyman
Nikodim (Srebnitsky), bishop
Clergyman
Nikolay Aleksandrovich, Grand Duchess, Tsesarevich
Statesman
Nikolay (N.A. Nalimov), archbishop
Clergyman
Nikolay (Nikolay Fyodorovich Klementyev), archbishop
Clergyman
Nikolay Nikolayevich (Junior), Grand Duke
Military man
Nikolayev, Ivan Valentinovich
Artist
Nikolayev, Leonid Vasilyevich
Musician
Nikolsky, Aleksandr Sergeyevich
Architect
Nikon (Nikita Minov), patriarch
Clergyman
Nikonov, Nikolay Nikitich
Architect
Nikulina, Natalya Nikolayevna
Cultural specialist
Nobel, Ludwig
Entrepreneur
Nobel, Edla
Nosov, Yevgeny Nikolayevich
Scientist
1 2 3