ru
Geographical Index / Leningrad Oblast, the / Lomonosov District
1 2 3

Lomonosov District


Group name
Leningrad Oblast, the

Annino Settlement
Bolshaya Izhora Urban Settlement
Bolshaya Izhora, railway station
Bronka, Railway Station
Chyornaya Lakhta Village
Fort Krasnaya Gorka Settlement
Gamalovo Village
Globitsi Village
Gora Valday Village
Gorbunki Village
Gostilitsi Village
Innolovo Village
Kalishche, railway station
Kipen Village
Klimotino Village
Koporye Settlement, Railway Station
Koporye Village
Kuttuzi Village
Lagolovo Village
Laguni Village
Lebyazhye Urban Village
Lopukhinka Village
Mukhovitsi Village
Nizino Village
Novaya Burya Village
Pulkovo Village
Ropsha Settlement
Ruchyi, Village
Russko-Vysotskoye Village
Sanino Village
Savolshchina Village
Shepelevo Village
Starodvorye Village
Ust-Ruditsa Locality
Verkhniye Ruditsi Village
Vilpovitsi Village
Volkovitsi Village
Voronino Village
Yalgelevo Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
Zaostrovye Village
1 2 3