ru
Geographical Index / Historical Toponyms / Vyborg Gubernia

Vyborg Gubernia


Group name
Historical Toponyms

Alternative names
1802 1811

Euryapyassky Uyezd
Fridrikhsgamsky Uyezd
Keksgolm Uyezd
Khalola
Kronoborgsky Uyezd
Kyumensky Uyezd
Lappvesisky Uyezd
Neyshlotsky Uyezd
Salmissky Uyezd
Serdobolsky Uyezd
Strandassky Uyezd
Vaskela Village
Vilmanstrandsky Uyezd
Vyborg Uyezd
Yaskissky Uyezd