ru
Geographical Index / Historical Toponyms
1 2 3 4 5 6 7
Vodskaya Land
Volkhovstroy, town
Vologda Gubernia
Voskresensky Luchensky Pogost
Vozdvizhensky Opolsky Pogost
Voznesensky District
Voznesensky Pogost
Vrachyovo Village
Vrudsky Bogoroditsky Pogost
Vyborg Gubernia
Vyborg Region under the rule of Governor-General
Vyodrovo, village
West Ingermanlandia
Yaaski Uyezd
Yalkala Village
Yam
Yam Town
Yam Uyezd
Yamburg Road
Yamburg Town
Yamgorod
Yanino, Village
Yaroslavl Province
Yarvosolsky Nikolsky Pogost
Yarvosolsky Pogost
Yaskino District
Yastrebinsky Nikolsky Pogost
Yefimovo Village
Yefimovsky District
Yegoryevsky Vzdylitsky Pogost
Yelitsi Village
Yuksovsky Pogost
Zakhonye, locality
Zarechye (Mikhaylovka)
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
Zasominsky Pogost
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 2 3 4 5 6 7