ru
Activities / Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Yevdokimov, Kosma Yevdokimovich
Clergyman
Yevfimy (Shashorin), priest in monastic order
Clergyman
Yevfimy, archbishop of Novgorod
Clergyman
Yevstafy (Mikhail Mikhaylovich Zhakov) , priest in monastic order
Clergyman
Yurimsky, Mikhail Petrovich, archpriest
Clergyman
Yusten, Paaveli, bishop
Clergyman
Zharkov, Pyotr Ivanovich
Clergyman
Zosima ( Z.V. Verkhovsky), St.
Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11