ru
Activities / Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pospelov, Grigory Ivanovich
Clergyman
Preobrazhensky, Georgy Vasilyevich
Clergyman
Prokhanov, Ivan Stepanovich
Clergyman
Prokofyev, Aleksandr Aleksandrovich, archbishop
Clergyman
Prokopy (Pyotr Semyonovich Titov), archbishop
Clergyman
Proskuryakov, Ilia Ivanovich
Clergyman
Pumalainen, Pietari (Pyotr) Osipovich
Clergyman
Rafaila (Varnot), mother superior
Clergyman
Reder, Stefan
Clergyman
Reichert, Bruno, pastor
Clergyman
Reichert, Paul, pastor
Clergyman
Rozanov, Matfey Grogoryevich
Clergyman
Rumyantsev, Vasily Nikolayevich
Clergyman
Saarinen, Yukho
Clergyman
Sakharov, Aleksandr Nikolayevich
Clergyman
Salykin, Aleksandr Ivanovich, priest
Clergyman
Sarv, Ioann Romanovich
Clergyman
Schultz, Lev Antonovich
Clergyman
Semenovsky, Gavriil Vasilyevich
Clergyman
Serafim (Aleksandr Ivanovich Lukyanov), archbishop
Clergyman
Serafim (Chichagov Leonid Mikhailovich), metropolitan
Clergyman
Serafim of Vyritsa (Vasily Nikolayevich Muravyev)
Clergyman
Serafim (Stefan Vasilyevich Glagolevsky), metropolitan
Clergyman
Serafima (Muravyova), nun of strictest monastic rule
Clergyman
Serafima (Timkovskaya), mother superior
Clergyman
Serdyuk, V.I.
Clergyman
Sergeyev, Vasily Semyonovich
Clergyman
Sergius (Ivan Nikolayevich Stragorodsky), patriarch
Clergyman
Sergius (Shein), archimandrite
Clergyman
Shakhova, Yelisaveta Nikitichna (Maria, nun)
Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11